Canon Marketing Japan Inc.Corporate OutlineBoard of Directors, Auditors and Officers

April 1,2021

Board of Directors and Auditors

President & Representative Director Masachika Adachi
DirectorShiro Hamada
Hatsumi Hirukawa
Minoru Mizoguchi
Akio Dobashi (Outside)
Yoshio Osawa (Outside)
Audit & Supervisory Board Member Shinichi Inoue
Masatoshi Tanise
Iwao Hashimoto (Outside)
Nobutoshi Matsumoto (Outside)
Shigeo Hasegawa (Outside)

Executive Officers

President Masachika Adachi
Senior Vice President Akira Kanazawa
Vice President Hatsumi Hirukawa
Minoru Mizoguchi
Hiroki Morita
Koichi Mikami
Yasuhisa Oba
Katsuya Imoto
Yukihiro Sasabe
Yasuyuki Uotani
Hiroyuki Matsumoto
Tsuyoshi Osato
Shiro Hamada
Takeshi Hiraga
Executive Officer Koji Hayashi
Shinya Kondo
Hiroshi Kashihara
Yoshihiro Hashimoto
Kazuhisa Notsu
Koji Ishiwata
Toshiaki Ikeda
Hidekazu Matsui
Kazuki Takenaka