Canon Marketing Japan Inc.Corporate OutlineBoard of Directors, Auditors and Officers

March 27,2024

Board of Directors and Auditors

President & Representative Director Masachika Adachi
DirectorMinoru Mizoguchi
Hatsumi Hirukawa
Tsuyoshi Osato
Yoshio Osawa (Outside)
Toshiharu Hasebeļ¼ˆOutsideļ¼‰
Hiroko Kawamoto(Outside)
Audit & Supervisory Board Member Shiro Hamada
Yoshihiro Hashimoto
Iwao Hashimoto (Outside)
Seijun Suzuki (Outside)
Shigeo Hasegawa (Outside)

Executive Officers

President Masachika Adachi
Senior Vice President Minoru Mizoguchi
Hatsumi Hirukawa
Koichi Mikami
Yukihiro Sasabe
Hiroyuki Matsumoto
Akira Kanazawa
Takeshi Hiraga
Vice President Tsuyoshi Osato
Katsuya Imoto
Yasuyuki Uotani
Hiroshi Kashihara
Executive Officer Takuya Joshin
Shinya Kondo
Takehisa Yokoyama
Kazuhisa Notsu
Toshihiro Masai
Masao Yamaguchi
Naoaki Tokieda
Shunichi Minezaki
Haruhiko Okubo